English| മലയാളം

താല്ക്കാലിക നിയമനം

F¨v2þ5907/16.                                       ap\nkn¸ð Hm^okv,

                                                       ]mem.  30/11/2016.

 

 

{]kn²oIcW¯n\v

 

 

       ]mem \Kck`bnð ZnhkthX\mSnØm\¯nð IïnPâv hn`mKw Xmð¡menI Poh\¡msc \nban¡p¶Xn\v At]£ £Wn¨psImÅp¶p. At]£IÀ ao\¨nð Xmeq¡nð Xmakn ¡p¶hcpw, 21 \pw 35 \pw CSbnð {]mbapÅhcpw \ñ ImbnI£aXbpÅhcpw Bbncn¡Ww.   ]pcpj³amÀ¡v ap³KW\ \ðIp¶XmWv.  Sn hn`mK¯ntebv¡v At]£n¡p¶Xn\pÅ At]£mt^mdw {]hr¯nkab¯v B^oknð \n¶pw e`yamWv.  ]qcn¸n¨ At]£IÄ 2016 Unkw_À  5, cmhnse 8 aWn hsc B^oknð kzoIcn¡p¶Xpw XpSÀ¶v At¶ Znhkw cmhnse 10 aWn apXð {]mtbmKnI]cntim[\bpw A`napJhpw Dïmbncn¡p¶XmWv.

 

       IqSpXð hnhc§Ä B^okv {]hr¯n kab¯v \Kck`m BtcmKyhn`mK¯nð \n¶pw t\cn«t\zjn¨dnbmhp¶XmWv.

 

 

 

 

ap\nkn¸ð sk{I«dn