English| മലയാളം

പരസ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഓഫര് നോട്ടീസ്

R2/R4-7075/13.                                                                      ap\nkn¸ð Hm^okv,

                                                                ]mem.  05/07/2016.

 

 

]mem \Kck`

 

Hm^À t\m«okv

 

           

         ]mem \Kck`m ]cn[nbnepÅ s]m³Ip¶w ]me¯nsâ  Ccphi§fnepw, dnhÀhyqtdmUnsâ Hcphi¯papÅ (]pgbpsS hi¯v) hnf¡pImepIfnð ]ckyw Øm]n¡p¶Xn\pÅ AhImiw 3    hÀjt¯¡v   GsäSp¯v \S¯p¶Xn\v Xmev]cyapÅhcnð \n¶pw Hm^dpIÄ £Wn¡p¶p.  Hm^dpIÄ e`n¨v Iu¬knð AwKoImcw e`n¡p¶ apdbv¡v ]ckyw Øm]n¡mhp¶XmWv.  Hm^dpIÄ 16/07/2016þ\v 3 ]n.Fw. hsc kzoIcn¡p¶XmWv.

 

        Hm^dpIÄ AwKoIcn¨pIn«p¶hÀ \nÝnX XpI AS¨v ap\nkn¸ð sk{I«dn \njv¡Àjn¡pwhn[w DS¼Sn hbvt¡ïXpw tkmÄh³kn/_m¦v Kymcân lmPcmt¡ïXpamWv. 

       

 

 

ap\nkn¸ð sk{I«dn