English| മലയാളം

പാലാ നഗരസഭ ക്വട്ടേഷന് നോട്ടീസ്

PW1-6207/16.                                                      ap\nkn¸ð Hm^okv,

                                                                                                         ]mem : 06/09/2016.

                                                                                  

Izt«j³ t\m«okv

 

]mem \Kk` Hm^okv, ap\nkn¸ð Su¬lmÄ F¶o sI«nS§fpsS apIÄ\nebnð Øm]n¨ncn¡p¶ P\tdädpIÄ Sn sI«nS§fpsS Xmgs¯ \nebnð DNnXamb Øet¯bv¡v amän Øm]n¡p¶Xn\v X¿mdpÅ AwKoIrX CeIv{SnIv hÀ¡v Øm]\§fnð \n¶pw/hyànIfnð \nt¶m Izt«j\pIÄ £Wn¨psImÅp¶p.

 

Izt«j\pIÄ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn : 19/9/2016, 3.00 ]n.Fw.

                                                         

   IqSpXð hnhc§Ä \Kck`m F©n\obdnwKv hn`mK¯nð \n¶pw {]hr¯n kab§fnð Adnbmhp¶XmWv.

 

 

 

 

                                                                    sk{I«dn

                                                                         ]mem \Kck`

 

 

kzoIÀ¯mhv:þ

 

            t\m«okv t_mÀU.v

        {]apJ Øm]\§Ä¡v.