English| മലയാളം

Quotation invited for supplying battery for Inverter

 No.PW1-3481/17.                                           ap\nkn¸ð B^okv

                                                            ]mem. 05/06/2017.

 

 

]mem  \Kck`

Izt«j³ t\m«okv

 

 

       ]mem \Kck` hI sse{_dnbnð D]tbmK¯nepÅ C³thÀ«dn\v        12 thmÄ«v 80 B¼nbdnsâ cïv _mädnIÄ kss¹ sN¿phm³ Xmev]cyapÅ CeIv{SnIv Øm]\§Ä/GP³knIÄ F¶nhcnð \n¶pw Izt«j\pIÄ £Wn¨p sImÅp¶p.

Izt«j\pIÄ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn 16/06/2017,

shÅnbmgvN D¨ Ignªv 3 aWn.

 

     IqSpXð hnhc§Ä \Kck`m F©n\obdnwKv hn`mK¯nð \n¶v {]hÀ¯n Znhk§fnð Adnbmhp¶XmWv.

 

 

 

 

 

                                                     sk{I«dn

                                                     ]mem \Kck`