English| മലയാളം

Quotation Notice - Solar :lantern

 Pn5þ2563/2020.                                       ap\nkn¸ð Hm^okv,

                                                       ]mem.  24/02/2020.

 

 

                          Izt«j³ t\m«okv

 

 

       ]mem \Kck`bpsS 2019þ20 hmÀjnI ]²Xnbnð 350/20þmw \¼cmbpÅ ]«nIhÀ¤hn`mKw IpSpw_§Ä¡v kucdm´ð  \ðIð F¶ ]²XnbpsS \nÀÆlW¯n\mbn \nÀ±njvS kvs]kn^nt¡j³ {]ImcapÅ kucdm´ð (kvs]kn^nt¡j³ {]tXyIw tNÀ¯n«pÅXmWv)  hnXcWw sN¿p¶Xn\v A\À«v þ sâ AwKoImcapÅ Øm]\§fnð \n¶pw Izt«j³ £Wn¨psImÅp¶p.

 

Izt«j³ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn þ 7/3/2020 þ 2 ]n.Fw.

Izt«j³ Xpd¶p ]cntim[n¡p¶ XobXn þ 7/3/2020 þ  4 ]n.Fw.

hnXcWw sNt¿ï kuc dm´epIfpsS F®w þ 4

 

 

       Gähpw Ipdª \nc¡v tcJs¸Sp¯nb Øm]\¯n\v \Kck`m ]Àt¨kv I½nän/Iu¬knð AwKoImc¯n\znt[bambn Izt«j³ Dd¸n¡p¶XmWv.

 

       Izt«j³ XobXn s]mXp Ah[n Zn\ambmð sXm«Sp¯ Znhkw \S]SnIÄ XpScp¶XmWv.  IqSpXð hnhc§Ä¡v {]hÀ¯n kab§fnð \Kck`m P\Iobmkq{XW hn`mK¯nð \n¶pw e`n¡p¶XmWv.

 

 

 

                                                                      sk{I«dn

]mem \Kck`