English| മലയാളം

Pala municipality offer Notice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4/12474/15.                                                                                      ap\nkn¸ð Hm^okv,

                                                              ]mem.  05/07/2016.

 

 

 

 

]mem \Kck`

 

Hm^À t\m«okv

 

        ]mem \Kck`m]cn[nbnepÅ sslsSIv shbnänwKv sjÍpIfnð  Fð.C.Un. Sn.hn. Øm]n¨v 3 hÀjt¯¡v ]cky{]ZÀi\w \S¯p¶Xn\v Xmev]cyapÅhcnð \n¶pw  Hm^dpIÄ £Wn¡p¶p. Hm^dpIÄ e`n¨v Iu¬knð AwKoImcw e`n¡p¶Xp apXð ]cky{]ZÀi\w \S¯mhp¶XmWv.  Hm^dpIÄ 15/07/2016þ\v 3 ]n.Fw. hsc kzoIcn¡p¶XmWv.

 

Hm^dpIÄ AwKoIcn¨v e`n¡p¶hÀ  \nÝnX XpI AS¨v ap{Z¸{X¯nð  sk{I«dn \njv¡Àjn¡pwhn[w DS¼Sn shbvt¡ïXpw tkmÄh³kn/_m¦v Kymcân lmPcmt¡ïXpamWv. 

      

 

                                                                           

                                                                         sk{I«dn

]mem \Kck`

 

 

 

 

t\m«okv t_mÀUv,

sse{_dn t\m«okv t_mÀUv.